Rīgas teritorijas plānojums līdz 2030. gadam ir Rīgas pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas kļūs par pamatu galveno infrastruktūras izveides projektu finansēšanā tuvākajā desmitgadē. Dokuments ir apjomīgs, jo sastāv no 11 tematiskajiem plānojumiem, kuros katrā padziļināti ir apskatīta kāda no pilsētas attīstību un darbību raksturojošām tēmām. Papildus teritorijas plānojumam sabiedriskajai apspriešanai ir nodots arī Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma projekts, kurā neatkarīgi no plāna izstrādātājiem ir analizētas plānā piedāvātās izmaiņas un to ietekmes uz pilsētvidi. Ikvienam sabiedrības loceklim ir iespēja un pat pienākums ar šiem dokumentiem iepazīties un līdz 08.02.2018 rakstiski iesniegt savus komentārus un ieteikumus Rīgas domes Pilsētas attīstības departimenta mājaslapā