Trešdiena, 2023. gada 7. jūnijs

Vārda diena: Gaida, Arnis, Arno

Latvijas Sabiedriskie Mediji

APSTIPRINĀTS

ar 29.06.2022. valdes lēmumu Nr.1-18/A1-7

 

RĪCĪBAS UN ĒTIKAS KODEKSS

 

1. Kodeksa mērķis un pielietojums

Rīcības un ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) ir saistošs visiem VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) darbiniekiem neatkarīgi no viņu amata un nodarbinātības veida – vadītājiem, satura veidotājiem jebkurā platformā, tai skaitā personām, kuras piesaistītas satura veidošanai ārpus darba tiesiskajām attiecībām, kā arī atbalsta funkciju nodrošinātājiem.  

Kodekss nosaka profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, Latvijas Radio darbinieki rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtām ētikas un uzvedības normām.

 

2. Latvijas Radio darbības pamatprincipi

Latvijas Radio misija ir kalpot Latvijas sabiedrības interesēm, un to savā darbā ievēro visi Latvijas Radio darbinieki.

Latvijas Radio darbinieki savus pienākumus veic saskaņā ar sabiedrisko mediju vispārpieņemtajām pamata vērtībām, kas ir neatkarība, uzticamība un cilvēka cieņa. Šīs vērtības caurauž gan medija ikdienas darbu, gan radīto saturu.

Latvijas Radio darbinieki satura veidošanā ievēro visaugstākos žurnālistikas standartus un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu redakcionālās vadlīnijas, kas publicētas atsevišķi. 

Latvijas Radio darbinieki ievēro savus iekšējos dokumentus, kā arī nodrošina atbildīgu finanšu administrēšanu, iekšējo kontroli, datu drošību un privātuma aizsardzību.

Latvijas Radio ievēro labas pārvaldības praksi un veicina uz ilgtspējīgu attīstību vērstu rīcību.

Latvijas Radio nav pieņemama jebkāda ļaunprātīga rīcība, kukuļņemšana, krāpšana vai zādzība.

 

3. Interešu konfliktu izslēgšana

Latvijas Radio darbinieki nedrīkst nonākt interešu konflikta situācijā vai pat radīt iespaidu par interešu konflikta situāciju.

Ja darbiniekam rodas interešu konflikts satura veidošanā vai darījumu slēgšanā, viņam jāinformē par konfliktu tiešais vadītājs, kurš pieņem lēmumu par tālāko rīcību.

Latvijas Radio darbinieki nedrīkst no trešajām personām saņemt finanšu atlīdzību un citus labumus par satura veidošanu vai citiem ar Latvijas Radio saistītiem pakalpojumiem.

Dāvanas vai citu labumu var pieņemt tikai retos gadījumos, ja to vērtība nav liela un neiedragā Latvijas Radio uzticamību un neatkarību. (Var atļauties pieņemt, piemēram, pildspalvu vai piezīmju papīru konferencē, uzkodas publiskos pasākumos, ielūgumu uz maltīti, taču tie nedrīkst kļūt regulāri).

Žurnālisti un raidījumu vadītāji drīkst piedalīties citu organizāciju apmaksātos braucienos darba uzdevumā tikai ar galvenā redaktora atļauju. Šādā braucienā tapušajā raidījumā vai publikācijā jāparādās informācijai par to, kas braucienu ir apmaksājis, un, to gatavojot, žurnālists un raidījumu vadītājs ir atbildīgs par šajā kodeksā un redakcionālajās vadlīnijās noteikto standartu ievērošanu.

Ja citu organizāciju apmaksātā braucienā darba uzdevumā plāno doties jebkurš cits Latvijas Radio darbinieks, kas nav žurnālists, akcepts ir jāsaņem no Latvijas Radio valdes.

Latvijas Radio darbinieki nedrīkst pieņemt ielūgumus uz pasākumiem (koncertiem, teātra izrādēm, sporta pasākumiem u.c.), kur visiem apmeklētājiem nav brīva ieeja. Izņēmums ir preses akreditācijas vai preses pārstāvjiem īpaši rezervētās sēdvietas, lai šos pasākumus varētu atspoguļot, veidot recenzijas un profesionāli sekotu līdzi nozares procesiem. Atspoguļojot šos pasākumus, žurnālists un raidījuma vadītājs ir atbildīgs par šajā kodeksā un redakcionālajās vadlīnijās noteikto standartu ievērošanu.

Latvijas Radio darbinieki izvairās no rīcības, kas nesaskan ar ētikas principiem, neizmanto sev ekskluzīvi pieejamos sabiedriskā medija resursus, t. sk. satura platformu personiskās un finansiālās interesēs, neatsaucas nelabticīgi uz ieņemamo amatu.

Latvijas Radio žurnālisti un raidījumu vadītāji savu profesionālo darbību nesavieno ar sabiedrisko attiecību, mārketinga un reklāmas pakalpojumu sniegšanu, neveic blakus darbu komerciālā radiostacijā. Žurnālisti blakus darbu citā medijā vai organizācijā var veikt tikai ar Latvijas Radio galvenā redaktora atļauju, savukārt pārējie darbinieki – ar valdes atļauju. Pasākumu, diskusiju, konferenču vadīšanu saskaņo ar savu vadītāju.

Latvijas Radio žurnālisti un raidījumu vadītāji nepiedalās ar savu balsi vai tēlu komerciālās reklāmās. Latvijas Radio žurnālisti un raidījumu vadītāji nedrīkst izmantot savu sabiedriskajā medijā iegūto publisko tēlu komerciāliem nolūkiem, t.sk. nedrīkst izvietot uzņēmumu logotipus, zīmolus vai citādi tos reklamēt savos sociālo mediju profilos un šādā veidā gūt ienākumus. Šis regulējums neattiecas uz autoriem un izpildītājiem, kuri piedalās savu darbu pašreklāmās.

Dalība trešo personu organizētās vides, izglītības, zinātnes, veselības, sporta un tamlīdzīgās sociālas nozīmes kampaņās saskaņojama ar savu vadītāju un Komunikāciju un multimediju daļu.

Latvijas Radio žurnālisti un raidījumu vadītāji nedrīkst ieņemt amatu politiskā partijā. Ja žurnālists un raidījuma vadītājs kandidē Saeimas, Eiropas parlamenta vai pašvaldību domju vēlēšanās, viņš aptur savu profesionālo darbību sabiedriskajā medijā.

Žurnālisti un raidījumu vadītāji, kuri ir uzvarējuši kādā konkursā, ko rīko organizācijas, kas nav žurnālistu vai mediju profesionālās organizācijas, drīkst pieņemt naudas balvas vai citus materiālus labumus tikai ar ikreizēju galvenā redaktora akceptu.

Ētera personības, kas īsteno savu radošo darbību arī ārpus sabiedriskajiem medijiem, nedrīkst atskaņot Latvijas Radio ēterā autora darbus, kuru radīšanā viņi piedalījušies. Izņēmumi pieļaujami tikai gadījumos, ja viņi vada raidījumu, kura muzikālā programma ir ģenerēta automātiski un par to atbild kanāla mūzikas redaktors, kā arī gadījumos, ja tas nepieciešams raidījuma satura pilnīgai un objektīvai atklāšanai un tas ir iepriekš saskaņots ar kanāla mūzikas redaktoru vai satura redaktoru.

4. Savstarpējās attiecības

Žurnālistam ir tiesības atteikties no materiāla veidošanas, ja tas ir pretrunā ar viņa pārliecību vai uzskatiem.

Gadījumos, kad uzskati par ētiskas dabas jautājumiem ir atšķirīgi, tos risina, argumentējot savu viedokli un rodot vairumam pieņemamu rezultātu, kas ir saistošs visiem.

Sabiedrisko mediju darbinieki savstarpēji sadarbojas un veido koleģiālas attiecības. Nav pieļaujama rīcība nolūkā kaitēt kolēģu reputācijai. Darbinieks izvairās no nekoleģiālām attiecībām – intrigām, garastāvokļa ietekmes, tenkām, nomelnošanas, liekulības. Iekšējie strīdi vispirms risināmi medija ietvaros.

Sabiedrisko mediju darbinieki atbalsta viens otru un kolēģus no citiem plašsaziņas līdzekļiem un solidarizējas gadījumos, ja varas vai politisko, ekonomisko spēku pārstāvji cenšas ietekmēt plašsaziņas līdzekļus. 

Sabiedriskie mediji ciena intelektuālā īpašuma subjektu tiesības. Nav pieļaujams plaģiātisms. Ja tiek citēts cita autora vai medija materiāls, jāmin materiāla autors, darba nosaukums un avots, no kurienes materiāls ir pārpublicēts. 

 

5. Pilnveidošanās un izaugsme

Latvijas Radio darbinieki tiecas uz augstāko kvalitātes standartu nodrošināšanu savā profesionālajā darbībā, apgūst jaunākās darba metodes un tehnoloģijas.

 

6. Ārējā komunikācija

Latvijas Radio darbinieki publiskajā komunikācijā ir godīgi un atbildīgi. Izmantojot savas pilsoniskās tiesības uz vārda un rīcības brīvību, Latvijas Radio darbiniekiem ir jāizvairās no darbībām, kas mazina sabiedriskā medija uzticamību.

Par viedokļa paušanu citiem medijiem ir jāinformē tiešais vadītājs.

Latvijas Radio darbinieki ievēro konfidencialitāti un neizpauž ražošanas un komerciālos noslēpumus, kas nepārprotami par tādiem ir nosaukti. 

 

7. Latvijas Radio atbildība pret darbiniekiem

Latvijas Radio tiek nodrošinātas darbinieku izaugsmes un attīstības iespējas. Visi darbinieki tiek vērtēti, pamatojoties uz viņu sniegumu un kompetenci, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, rases, reliģijas, tautības, etniskās piederības, politiskajiem uzskatiem vai tamlīdzīgi.

Latvijas Radio galvenā vērtība ir darbinieki, vadība novērtē savus darbiniekus un veicina labu darba vidi un kultūru, rūpējas par darbinieku drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem.

Latvijas Radio nav pieļaujama diskriminācija, iebiedēšana vai uzmākšanās.

Latvijas Radio ievēro darba koplīgumu un darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus.

 

8. Sadarbība ar partneriem

Latvijas Radio savā darbībā ievēro godīguma, atklātības, godīgas konkurences un profesionalitātes principus. Mēs sadarbojamies tikai ar partneriem, kuri darbojas ētiski, izturamies vienlīdzīgi pret visiem partneriem.

Mēs cienām partneru tiesības un intereses un sagaidām, ka partneri ievēros mūsu tiesības un intereses.

Latvijas Radio sadarbībā, kā arī preču un pakalpojumu iegādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principus, neierobežo konkurenci. Lēmumu par sadarbību vai preču un pakalpojumu iegādi pamatā ir objektīvi kritēriji.

 

9. Kodeksa uzraudzības mehānisms

Noslēdzot darba līgumu vai citu civiltiesisku līgumu ar Latvijas Radio, persona apņemas ievērot šo kodeksu un ar savu rīcību nepieļaut kaitējumu Latvijas Radio publiskajam tēlam.

Latvijas Radio vadītāji ir atbildīgi par to, lai viņiem pakļautie darbinieki ir informēti par šī kodeksa normām.

Ja darbiniekam nav skaidras šī kodeksa normas, jāgriežas pie sava tiešā vadītāja vai nepieciešamības gadījumā – galvenā redaktora vai valdes.

Par kodeksa neievērošanu var piemērot disciplinārsodu, smaga pārkāpuma gadījumā var lauzt darba līgumu. 

Sūdzības un iesniegumi par šī kodeksa vadlīniju neievērošanu izskatāmi Latvijas Radio Ētikas padomē.

Par Ētikas padomes pieņemto lēmumu turpmāko virzību lemj Latvijas Radio valde vai galvenais redaktors, ja tas attiecas uz saturu.